REGULAMIN SKLEPU

 1. DEFINICJE
 2. Sprzedający – spółka pod firmą TERRIOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Warszawie przy ul. Płk. Witolda Łokuciewskiego nr 2, lok. 46, kod 01-470, poczta Warszawa,

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:

0000991796, REGON: 523116462, NIP: 5223236280, kapitał zakładowy w wysokości

200 000,00 zł.

Sprzedający posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych:

Nr zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem

piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – zezwolenie nr UD-IV-WDG[1]7340/I/B-768/2023 z dnia 06-09-2023.

 1. Sklep – sklep stacjonarny Sprzedającego położony w
 2. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem

w rozumieniu Kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest oznaczony co do gatunku Towar

prezentowany w Sklepie stacjonarnym Sprzedającego położonym w Warszawie przy ulicy

Zawodzie 23 , 02-981 lub za pośrednictwem Serwisu internetowego www.terrior.pl

 1. Serwis internetowy – strona internetowa Sklepu znajdująca się pod adresem internetowym

www.terrior.pl służąca do prezentacji oferowanego przez Sprzedającego Towaru oraz do

składania przez Klientów zamówień w Sklepie.

 1. Towar/Towary – prezentowana w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem

umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedającym, którą można nabyć w Sklepie, w

szczególności napoje alkoholowe.

 1. Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), osoba prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze

Sprzedającym lub która bez zamiaru zawarcia umowy ze Sprzedającym weszła (zalogowała się)

na stronę internetową Sprzedającego www.terrior.pl .

 1. Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba

fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością

gospodarczą lub zawodową.

 1. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki i zasady składania drogą elektroniczną

zamówień na zakup Towarów w Sklepie. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art.

8 ustawy z dnia 18 lipca 2020 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Strona 2 z 8

 1. Zasady dostaw – szczegółowe warunki regulujące sposób dostawy zakupionego w Sklepie

Towaru określone w niniejszym Regulaminie.

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi na rzecz Klienta świadczonej bez

jednoczesnej obecności stron (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne zlecenie

Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania,

włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana,

odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia

16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne.

 1. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i

oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i

odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju

sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.

– Prawo telekomunikacyjne.

 1. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia

teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające

indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między

systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

 1. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 2. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do

zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów.

 1. OGÓLNE ZASADY I INFORMACJE DOTYCZACE SPRZEDAŻY
 2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie przez Klienta z Serwisu internetowego Sprzedającego www.terrior.pl możliwe jest

pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących,

minimalnych wymagań technicznych oraz wymagań konfiguracyjnych, które są niezbędne do

współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający: przeglądarka

internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8/ Chrome 16/Firefox 10/Opera 11/ Safari

5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Java script, akceptująca pliki typu „cookies” oraz

łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

 1. Oferta prezentowanych w Serwisie internetowym Towarów obowiązuje do wyczerpania

zapasów. Roczniki podane przy opisie poszczególnych Towarów mogą się różnić od aktualnie

dostępnych w ofercie.

Strona 3 z 8

 

 1. W przypadku czasowego braku zamawianych artykułów w ofercie Sklepu Klient zostanie

poinformowany przez przedstawiciela Sprzedającego o braku możliwości niezwłocznej

realizacji Zamówienia.

 1. Zakupów w Sklepie stacjonarnym oraz za pośrednictwem Serwisu internetowego dokonywać

mogą jedynie osoby pełnoletnie. Sprzedający lub upoważniony przez niego kurier wydając lub

dostarczając Klientowi Towar ma prawo wylegitymować osobę odbierającą Towar, w

przypadku gdy ma wątpliwości co do jego pełnoletności.

 1. Zakupów w Sklepie stacjonarnym oraz za pośrednictwem Serwisu internetowego dokonywać

mogą jedynie osoby trzeźwe. Sprzedający lub upoważniony przez niego kurier mogą odmówić

wydania Towaru osobie nietrzeźwej.

 1. Zabrania się dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności

zakazuje dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Sprzedającego danych

powodujących zachwianie pracy lub powodujących przeciążenie systemów

teleinformatycznych Sprzedającego, a także danych naruszających dobra osób trzecich, ogólne

normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Aby zamówić Towar w Sklepie za pośrednictwem Serwisu internetowego należy dokonać

rejestracji użytkownika. Przy każdym produkcie oferowanym w Sklepie znajduje się LINK

„Kupuję” – Klient powinien kliknąć ten przycisk i wybrać ilość zamawianego Towaru. Wybrane

w ten sposób Towary trafią do koszyka Klienta. Klient może wypełnić koszyk dowolną ilością

różnych produktów. W celu modyfikacji zamówienia lub przejścia do jego realizacji Klient

powinien wejść do „Koszka”. Następnie Klient musi podać niezbędne dane do realizacji

zamówienia.

 1. Realizacja zamówienia następuje zawsze po telefonicznym lub pisemnym potwierdzeniu przez

Sprzedającego otrzymania zamówienia. Pisemne potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi

przez Sprzedającego na podany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail).

 1. Dostawa Towarów zakupionych w Sklepie stacjonarnym oraz za pośrednictwem Serwisu

internetowego realizowana jest wyłącznie na terenie Polski.

 1. Koszt dostawy uzależniony jest od kosztów wykonania przewozu przez kuriera. Koszty dostawy

podawane są Klientowi każdorazowo po złożeniu zamówienia i wyborze przez niego sposobu

płatności i dostawy.

 1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że, nie jest

osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowizabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, w tym

nie jest w stanie nietrzeźwości w chwili składania zamówienia i nie będzie nietrzeźwa w chwili

odbioru towaru oraz że ukończyła 18 lat.

Strona 4 z 8

 1. Informacja handlowa przedstawiona za pośrednictwem Serwisu internetowego [strona

internetowa] nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 1. FORMY PŁATNOSCI

Klient może skorzystać z następujących form płatności za zakupiony Towar:

 1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego – po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia

zamówienia przez Sprzedającego należy dokonać płatności na wskazany w potwierdzeniu

numer rachunku bankowego i wysłać do Sprzedającego potwierdzenie e-mailem;

 1. gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze Towaru w Sklepie stacjonarnym;
 2. płatnością w systemie PayU Polska/TPay;
 3. kartą płatniczą w systemie Visa/MasterCard, Visa – pobranie zapłaty nastąpi w momencie

przekierowania na stronę operatora kart;

 1. gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze dostawy Towaru – Klient dokonuje zapłaty za

Towar kurierowi w momencie dostawy Towaru.

 1. CENY TOWARÓW
 2. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na Serwisie internetowym Sklepu podawane są w

złotych polskich, a ich wysokość zawsze musi być wyższa niż 0 /zero/ złotych, zawierają

podatek VAT, nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych, nie zawierają

informacji dotyczących kosztów dostawy za pośrednictwem kuriera.

 1. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i

odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie

powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w

życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 1. Rabatów nie można łączyć z rabatami wynikającymi z innych promocji.
 2. ASORTYMENT

Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby przedstawione w Sklepie stacjonarnym lub za

pośrednictwem Serwisu internetowego informacje były aktualne, jednak niektóre ceny, roczniki i

dostępność win mogą ulegać zmianie. Wszystkie alkohole dostępne w asortymencie są produktami

wyprodukowanymi i zabutelkowanymi w winnicach, destylarniach – co zapewnia ich najwyższą jakość.

Oferta prezentowana w Sklepie stacjonarnym lub za pośrednictwem Serwisu internetowego jest ważna

do wyczerpania zapasów.

VII. WYDANIE TOWARU / TOWARÓW. ZASADY DOSTAWY

Strona 5 z 8

 1. Wydanie Towarów następuje wyłącznie w Sklepie stacjonarnym znajdującym się w

Warszawie przy ulicy Zawodzie 23, 02-981 w dni robocze w godzinach od 10 do 18. Klient

może odebrać Towar osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Klienta

pełnoletniej i trzeźwej osoby. Klient może też skorzystać z usług współpracującego ze

Sprzedającym kuriera, który odbierze Towar ze Sklepu i dostarczy go pod adres wskazany przez

Klienta w treści złożonego zamówienia. Aby Towar mógł zostać wydany Klientowi w drodze

dostawy, kurier ma obowiązek zweryfikować pełnoletność Klienta lub upoważnionej przez

niego osoby odbierającej Towar.

 1. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz

numer zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru

Towaru. Sprzedający zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub

nietrzeźwej. Sprzedający lub kurier uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby

odbierającej Towar.

 1. Sprzedający zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje

alkoholowe nie zostaną wydane. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Sprzedający

złoży w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od

umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne. Sprzedający uprawniony jest do

sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.

 1. Sprzedający informuje, że zastrzega sobie prawo do odmowy przekazania zakupionych przez

Klienta Towarów osobie nietrzeźwej lub niepełnoletniej.

 1. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności przedstawiciela Sprzedającego lub upoważnionego

przez niego kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy

zawartość przesyłki jest zgodna z treścią Zamówienia i dołączonego dowodu sprzedaży

(paragonu fiskalnego, lub faktury VAT).

 1. Klient ma obowiązek umożliwić przedstawicielowi Sprzedającego lub upoważnionemu do

dostawy Zamówienia kurierowi wjazd na osiedla zamknięte oraz późniejszy wyjazd z takiego

osiedla. W przypadku niedziałającego domofonu Klient ma obowiązek umożliwić

przedstawicielowi Sprzedającego lub kurierowi wejście na klatkę schodową. Przedstawiciel

Sprzedającego lub kurier ma prawo zażądać przedstawienia dowodu tożsamości osoby –

Klienta odbierającego towar w celu ustalenia wieku Klienta, pod rygorem – w wypadku

odmowy okazania dokumentu tożsamości – nie wydania Towaru oraz obciążenia Klienta

kosztami dostawy.

 1. Jeżeli Sprzedający nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego

Towaru, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzech dni od dnia złożenia przez Klienta

zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę ceny, zwróci całą otrzymaną od

Klienta sumę pieniężną w terminie 7 dni od momentu uzgodnienia zwrotu pieniędzy z

Klientem.

 1. Koszt dostawy zawsze wyświetlany jest podczas składania zamówienia. Wysłanie zamówienia

przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy.

Strona 6 z 8

VIII. REKLAMACJE

VIII. REKLAMACJE

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14

(czternastu) dni od daty otrzymania zamówionego Towaru. Formularz odstąpienia od Umowy

sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej Sprzedającego w zakładce : info@terrior.pl

 1. Formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży powinien zostać wypełniony i odesłany pocztą na

adres Sprzedającego podany w ust. 5 poniżej lub odesłany na adres poczty elektronicznej

Sprzedającego: www.terrior.pl

 1. Odstąpienie od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi, który po otrzymaniu

zamówionego Towaru dokonał odpieczętowania jego oryginalnego opakowania, w tym w

szczególności, ale nie wyłącznie, gdy Klient naruszył, zniszczył lub uszkodził banderolę Towaru.

 1. Sprzedający uwzględnia zwroty w przypadku niezgodności Towaru z dokonanym

Zamówieniem.

 1. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sprzedającego reklamacji.
 2. Reklamacje wynikające z tytułu rękojmi uwzględniamy jedynie w uzasadnionych przypadkach.

Zwrot pieniędzy możliwy jest tylko przy nienaruszonych butelkach i banderolach. Do

zwracanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę. Reklamowany towar należy wysyłać

na adres: Firma Terrior , w Warszawie przy ulicy Zawodzie 23, 02-981

 1. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia

ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub braków. Przed odebraniem Towaru

należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu. Opis uszkodzeń powinien zostać

zamieszczony w protokole szkody i zawierać podpis osoby działającej w imieniu kuriera pod

rygorem utraty prawa do zgłoszenia reklamacji.

 1. Przyjęcie Towaru przez Klienta jest równoznaczne z brakiem zastrzeżeń do Towaru.
 2. Koszty związane z odesłaniem reklamowanych artykułów Sprzedający zwraca niezwłocznie po

otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku reklamacji nieuzasadnionej

wszelkie koszty pokrywa Klient. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych przez

Klienta za pobraniem.

 1. ANULOWANIE ZAMOWIENIA PRZEZ SPRZEDAWCĘ
 2. Brak możliwości skontaktowania się przez przedstawiciela Sprzedającego z Klientem na podany

w zamówieniu numer telefonu w celu potwierdzenia zamówienia w ciągu 7 dni od jego

otrzymania, spowoduje jego anulowanie przez Sprzedającego bez odrębnego zawiadamiania

Klienta.

 1. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji złożonego zamówienia gdy

pełna zapłata za zamówione artykuły nie wpłynie na konto Sprzedającego wciągu 14 dni od

daty złożenia zamówienia.

Strona 7 z 8

 1. W przypadku braku dostępności zamówionego przez Klienta Towaru, Sprzedający zastrzega

sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, o czym natychmiast telefonicznie powiadomi

 1. Prawo odstąpienia od umowy
 2. Z zastrzeżeniem pkt. 4. Regulaminu poniżej, Konsument może w terminie 14 dni od dnia realizacji

Zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy

wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć oświadczenie

o odstąpieniu od umowy na adres : info@terrior.pl

 1. Do oświadczenia, Konsument powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób

udokumentować zakup Towarów.

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do następujących Towarów:
 2. a) dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się

do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;

 1. b) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy

zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni

i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.

 1. Zamawiający ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od

umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

Do zachowania terminu wystarczy też odesłanie Towarów przed jego upływem.

 1. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, przez co należy w szczególności

rozumieć koszt odesłania Towaru do Sklepu na adres:

02-981 Warszawa przy ulicy Zawodzie

 1. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta

oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi

dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia

rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie

jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.

 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie

poprzedzającym, do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu Towarów, których dotyczy

odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że Towary te odesłał,

w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.

Strona 8 z 8

 1. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających

z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach

prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca), chyba że z treści tej umowy

wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności

z przedmiotu wykonywanej przez Klienta działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie

przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7.13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienie od umowy sprzedaży jeżeli w terminie 14 dni od

złożenia Zamówienia, Klient nie dokonał zapłaty za objęte tym Zamówieniem Towary.

 1. UWAGI KOŃCOWE
 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie zgody przez Klienta zgodę na

przetwarzanie jego danych osobowych zawartych dla potrzeb niezbędnych do realizacji

umowy – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Klient akceptująca niniejszy Regulamin oświadcza, że zapoznał

się i akceptuje zasady Polityki prywatności obowiązujące przy korzystaniu z usług

Sprzedającego.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Każdorazowa zmiana

regulaminu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sklepu www.terrior.pl i wchodzi w

życie z dniem opublikowania. W przypadku braku zgody na nowe brzmienie Regulaminu, Klient

powinien powstrzymać się od korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą

elektroniczną.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy

Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach

konsumenta.

 1. Oferta dostępna na stronie internetowej Sklepu www.terrior.pl jest ważna w dniu jej publikacji

i codziennie może być modyfikowana.

 1. Wszelkie spory wynikłe w związku z zawarciem ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, które nie

zostaną rozwiązane za porozumieniem stron, podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne