1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest spółka pod firmą:

TERRIOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Płk. Witolda Łokuciewskiego  nr 2, lok. 46, kod 01-470, poczta Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000991796, REGON: 523116462, NIP: 5223236280 (zwana dalej: „Spółką”). 

 1. Respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie UE o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”), ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, z późn. zm., zwaną dalej: „Ustawą”) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a nasza Spółka jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej: „PUODO”).
 2. Spółka jako Administrator Danych Osobowych powołała Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Karol Żurek. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą Spółkę (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej: „Zgłoszeniami”, należy kierować na następujący adres e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych: k.zurek@terrior.pl . W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
  1. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
  2. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
  3. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
  4. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 3. Spółka zbiera następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będą Państwo poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli zrealizować zamówienie oraz abyśmy mieli możliwość kontaktu z Państwem,
  2. adres zamieszkania – jest nam potrzebny do realizacji zamówień w postaci wysyłki zamówionego przez Państwa produktu,
  3. data urodzenia – jest nam potrzebna w celu weryfikacji czy zamówienie zostało złożone bądź odebrane przez osobę pełnoletnią,
  4. numer i seria dokumentu tożsamości – jest nam potrzebny w celu identyfikacji tożsamości odbiorcy towaru, w tym czy zamówienie zostało złożone lub odebrane  przez osobę pełnoletnią, 
  5. numer PESEL –  jest nam potrzebny w celu identyfikacji tożsamości odbiorcy towaru, w tym czy zamówienie zostało złożone lub odebrane przez osobę pełnoletnią, 
  6. numer telefonu – zdarza się, że dzwonimy do Państwa w celu potwierdzenia zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń (takich jak np. brak produktu w magazynie) jednocześnie proponując najbardziej korzystne rozwiązanie,
  7. adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie złożenia zamówienia oraz kontaktujemy się z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z realizowanym zamówieniem. Jeżeli zostali Państwo abonentem naszego newslettera, będziemy również wysłać do Państwa informację handlową raz, dwa razy w miesiącu,
  8. NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej pobieramy od przedsiębiorców oraz osób, które żądają wystawienia faktury VAT i posiadają numer NIP,
  9. adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora prowadzonego przez Spółkę sklepu internetowego w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
  10. Cookies – nasza Spółka prowadząc sklep internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego sklepu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie sklepu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.
 4. Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne w następujących przypadkach:
  1. przy dokonywaniu zakupu w naszym sklepie internetowym za pomocą udostępnionego na stronie internetowej sklepu internetowego formularza zamówienia (zamówienie bez logowania/rejestracji Konta),
  2. w celu rejestracji Państwa w bazie kupujących, co jest dobrowolne; w takiej sytuacji przechowujemy podane przez Państwa dane w naszej bazie, aby ułatwić Państwu w przyszłości dokonywanie zakupów w naszym sklepie internetowym,
  3. w celu realizowania usługi (subskrypcji) newslettera – jeśli chcą być Państwo informowani o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych, mogą Państwo zostać abonentem prowadzonego przez nas newslettera; przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili mogą się Państwo z niej wypisać.
 5. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego sklepu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez naszą Spółkę jako Administratora Danych Osobowych w celu realizacji umów sprzedaży oraz umów dostawy, jak również w celu realizacji wszelkich dodatkowych usług świadczonych na rzecz Państwa oraz osób trzecich (tj. osób których udostępniane dane dotyczą) w prowadzonym przez naszą Spółkę sklepie internetowym. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 7. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie poprzedzającym. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy ma charakter ciągły (np. w związku z subskrypcją newslettera).
 8. Źródłem pozyskania przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.
 9. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.
 10. W celu zapewnienia prawidłowego świadczenia usług przez Spółkę, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym ze Spółką w charakterze partnerów biznesowych lub kontrahentów, w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia usług przez Spółkę. Spółka jako Administrator Danych Osobowych udostępnia Państwa dane osobowe do następującym podmiotom:
  1. świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz sklep internetowy,
  2. świadczącym usługi pocztowe, kurierskie i przewozowe w celu doręczania przesyłek z zamówionymi produktami,
  3. świadczącym inne usługi na naszą rzecz jako Administratora Danych Osobowych, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania sklepu internetowego.
 11. Spółka nie udostępnia żadnych danych osobowych podmiotom trzecim niezwiązanym z procesem świadczenia usług przez Spółkę, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji oraz sądom powszechnym lub administracyjnym (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
 12. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych.
 13. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając nam dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że mają Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; mają jednak Państwo prawo do informacji jakie Państwa dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwszą kopię wydajemy bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobieramy odpowiednią opłatę odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii,
  2. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO – jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, prosimy o poinformowanie nas jako Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane przez nas dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej), prosimy o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,
  3. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO – innymi słowy mają Państwo prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przez nas jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do nas jako Administratora Danych Osobowych, abyśmy poinformowali innych administratorów, którym przekazaliśmy Państwa dane o konieczności ich usunięcia. Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:
   • cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. zrealizowaliśmy w całości zawartą z Państwem umowę sprzedaży,
   • podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, np. jeżeli wypisują się Państwo z subskrypcji newslettera i w inny sposób nie korzystają już Państwo z oferty naszej Spółki,
   • wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważają Państwo, że nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,
   • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych – proszę pamiętać, że w takim przypadku muszą Państwo wykazać podstawę do swojego żądania,
   • konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,
   • są Państwo osobą poniżej 18. roku życia,
  4. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – mogą się Państwo zgłosić do naszej firmy z żądaniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (co polegałoby na tym, że do czasu wyjaśnienia spawy nasza Spółka przede wszystkim jedynie by przechowywała Państwa dane osobowe bez przetwarzania), jeżeli:
   • kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, lub
   • uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chcą Państwo, abyśmy usuwali te dane osobowe (czyli nie korzystają Państwo z uprawnienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym), lub
   • złożyli Państwo sprzeciw, o którym mowa w lit. f niniejszego punktu, lub
   • Państwa dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem,
  5. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – mają Państwo prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była zgoda (np. na subskrypcję newslettera) lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny,
  6. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez nas danych osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa,
  7. nie podlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO – w naszym Sklepie internetowym nie będą Państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę; dodatkowo zawsze będziemy Państwa informowali o profilowaniu, gdyby miało ono mieć miejsce,
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO – jeżeli uznają Państwo że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 14. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:
  1. przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji np. jeżeli zamieścili Państwo swoje dane na blogu, w komentarzach itp.,
  2. przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez naszą Spółkę z obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (np. podatkowych),
  3. przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.
 15. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, prosimy skorzystać z właściwych zakładek na stronie internetowej w Sklepie internetowym, które pozwalają usunąć Państwa konto i dane zgromadzone w naszym Sklepie internetowym lub prosimy przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@terrior.pl  lub skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, o którym mowa w pkt. 3 powyżej.
 16. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
 17. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 
 18. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z przepisami prawa, pierwszeństwo mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

POLITYKA COOKIES

 1. Spółka pod firmą:

TERRIOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Płk. Witolda Łokuciewskiego  nr 2, lok. 46, kod 01-470, poczta Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000991796, REGON: 523116462, NIP: 5223236280 (zwana dalej: „Spółką”),

prowadzi Serwis internetowy w postaci sklepu internetowego pod adresem:  www.terrior.pl  (zwany dalej: „Serwisem”).

 1. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba odwiedzająca stronę internetową Serwisu.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: 

TERRIOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Płk. Witolda Łokuciewskiego  nr 2, lok. 46, kod 01-470, poczta Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000991796, REGON: 523116462, NIP: 5223236280.

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących.
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 7. W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 8. Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome:

Menu > Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer:

Menu > Ustawienia > Pliki cookie i uprawnienia witryny – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox:

Menu > Preferencje > Prywatność i bezpieczeństwo > Ciasteczka i dane witryn – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera:

Menu > Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari:

Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.